Tiếng Việt English 中文

Slogan

Thứ ba, ngày 25/4/2017


386/2012/QD_UBND
5607_2012.pdf
Ban hanh quy dinh ve co chinh sach ho tro dau tu vao cac Khu Cong nghiep tren dia ban tinh Quang Ninh
90/KCN
2Van ban Huong dan 90.doc

Hướng dẫn tạm thời một số thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu tư trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

280/KCN
2Van ban Huong dan 280.doc
Hướng dẫn một số thủ tục, hồ sơ điều chính dự án đầu tư đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.
05/KCN
205KCN.doc

Hướng dẫn quy trình thủ tục và hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Video