Tiếng Việt English 中文

Slogan

Thứ ba, ngày 25/4/2017


QĐ 2412/QĐ-BCT
5703_2016.pdf
Ban hành quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa qua mạng Internet
QĐ 9866/QĐ-BCT
5682_2015.pdf
Ban hành Quy trình thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D qua Internet (giai đoạn 2)
Thông tư số 28/2015/TT-BCT
5681_2015.pdf
Quy định thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN
123/2015/TT-BTC
5680_2015.pdf
Hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Thông tư số 99/2013/TT-BTC
5637_2013.DOC
Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ
Thông tư số 90/2013/TT-BTC
5632_2013.pdf
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
45/2013/TT-BTC
5616_2013.doc
hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
Thông tư số 10/2011/TT-BTC
5587_2011.doc
Quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước (Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2011 và thay thế Thông tư số 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước)
Thông tư số 28/2007/TT-BTC
5586_2011.doc
Quản lý, cấp phát, thanh quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu chính phủ (Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 100/2003/TT-BTC ngày 24/10/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ)
Thông tư số 210/2010/TT-BTC
5585_2011.doc
Quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nàh nước theo liên độ ngân sách nhà nước hàng năm (Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Thông tư số 53/2005/TT-BTC ngày 23/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm.)
Thông tư số 19/2011/TT-BTC
5584_2011.doc
Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước, (thay thế Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.)
TT 05/2008/TT-BTC
TT05-2008-BTC.doc

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

TT 09/2007/TT-BTM
TT09.doc

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007 ngày 12/2/2007 Quy định chi tiết Luật Thương mại và mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp dến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

NĐ 23/2007/NĐ-CP
ND23-07 .DOC

Quy định chi tiết Luật thương mại và mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

TT 59/2007/TT-BTC

Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

TT04/2007/TT-BTM
3TT04-07TT BTM XNK cua DN FDI.doc

Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị đinh số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Lụât Đầu tư.

NĐ 153/2007/NĐ-CP
153.doc
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.
QĐ 26/2007/QĐ-BTC
QD26BTC-07 Bieuthue Asean-China.DOC

Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Trung Quốc

TT 04/2007/TT-BTM
2TT04-07TT BTM XNK cua DN FDI.doc

Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị đinh số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Lụât Đầu tư

TT02/2007/TT - BTM
4TT02-07 phan loai NVL mien thue NK.doc

Phân loại chi tiết nhiên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 15 điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

TT 32/2007/TT-BTC
2TT32-07 huongdan VAT.doc

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 48/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 và Nghị định só 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

TT-07/2006/TT-BTM
2TT0706BTM huong dan cap giay chung nhan xuat xu.doc

Hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xư theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá

TT 113/2005/TT-BTC
2TT113-05 thue XNK.doc
Quy định chi tiết Luật Thế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
NĐ 24/2007/NĐ-CP
ND24-07 Thue TNDN.DOC
Quy định chi tiết thi hành Luất Thuế thu nhập doanh nghiệp
NĐ 19/2006/NĐ-CP
ND19_2006 QD chi tiet luat TM ve Xuat xu hang hoa.doc
Quy định chi tiết thi hành Luất Thương mại về xuất sử hàng hoá
28/2005/PL-UBTVQH11
2Phap lenh Ngoai hoi 2005.doc
Pháp lệnh Ngoại hối
NĐ 149/2005/NĐ-CP
3ND149-05 Thue XNK.doc
Quy định chi tiết Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
28/2005/PL-UBTVQH11
Phap lenh Ngoai hoi 2005.doc
Pháp lệnh ngoại hối
45/2005/QH11
45QH11.doc
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Video