Tiếng Việt English 中文

Slogan

Thứ ba, ngày 25/4/2017


Thông tư số 22/2010/TT-BXD
5705_2016.DOC
Thông tư số 14/2014/TT-BXD
5704_2016.pdf
Ban hành quy chẩn kỹ thuật quốc gia An toàn xây dựng
QĐ số 1770/2016/QĐ-UBND
5702_2016.pdf
Quy định xác định và quản lý CP ĐT XDCT trên địa bàn tỉnh QN
QĐ 696/QĐ-UBND
5697_2016.pdf
Ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh QN
Luật số 55/2014/QH13
5671_2014.pdf
Luật bảo vệ môi trường
Nghi dinh so 47/2014-ND-CP
5662_2014.pdf
Quy dinh ve boi thuong, ho tro, tai dinh cu khi nha nuoc thu hoi dat.
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP
5661_2014.pdf
Quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai
Nghị định số 179/2013/NĐ-CP
5646_2014.pdf
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Nghị định số 25/2013/NĐ-CP
5614_2013.pdf
Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
Nghị định số 11/2013/NĐ-CP
5612_2013.pdf
Quản lý đầu tư phát triển đô thị
ND 209/2004/ND-CP
5602_2011.doc
Quan ly chat luong cong trinh xay dung
ND 49/2008/ND-CP
5601_2011.doc
Sua doi, bo sung mot so dieu cua ND 209/2004/ND-CP ngay 16/02/2004 cua Cp ve Quan ly chat luong CTXD
ND 12/2009/ND-CP
5599_2011.doc
Quan ly DA dau tu XDCT
ND 08/2005/ND-CP
5598_2011.doc
Ve quy hoach Xay dung
ND 83/2009/ND-CP
5597_2011.pdf
Sua doi bo sung mot so dieu NG 12/2009/ND-CP ngay 12/2/2009 cua CP ve quan ly DA dau tu XDCT
ND 48/2010/ND-CP
5596_2011.DOC
Ve hop dong trong hoat dong Xay dung
ND so 85/2009/ND-CP
5595_2011.doc
Huong dan thi hanh luat dau thau va lua chon thau xay dung theo luat Xay dung
Luat XD so 16/2003
5594_2011.doc
Luat cua Quoc hoi nuoc cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam so 16/2003/QH11 ngay 26 thang 11 nawm 2003 ve Xay dung
Luat so 38/2009
5593_2011.doc
Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua cac luat lien quan den dau tu xay dung co ban
Luat Quy hoach Do thi
5592_2011.doc
Lat quy hoach do thi cua quoc hoi (khoa XII, ky hop 5 ban hanh ngay 17/6/2009)
Lat Dau thau so 61
5591_2011.doc
Luat dau thau so 61/2005 ban hanh ngay 29/11/2005
ND 112/2009/ND-CP
5590_2011.doc
Quan ly chi phi dau tu xay dung cong trinh
NĐ 69/2009/NĐ-CP
2ND69 CP.pdf
Quy định về bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
NĐ 80/2006/NĐ-CP
4ND 80-06 Luat BVMT.DOC
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
NĐ 12/2009/NĐ-CP
ND12-10-02-2009-QLDA.doc
Về quản lý xây dựng công trình.
NĐ/49/2008/NĐ-CP
ND49CP.doc

Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dụng.

NĐ 21/2008/NĐ-CP
ND21-2008 sua doi bo sung ND 80-2006.doc
Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.
NĐ 84/2007/NĐ-CP

Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

TT 08/2006/TT-BTNMT
TT08-06 Moitruong.DOC
Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
TT 120/2005/TT-BTC
2TT120-05 Tien thue dat_mat nuoc.doc

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

NĐ 142/2005/NĐ-CP
142-2005-ND-CP-Thue dat.pdf
Về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
NĐ 198/2004/NĐ-CP
ND198-04 thu tien su dung dat.doc

Về thu tiền sử dụng đất

NĐ 197/2004/NĐ-CP
ND197-04 boithuong khi thu hoi dat.doc
Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
NĐ 188/2004/NĐ-CP
ND188-04 xacdinh giadat.doc
Về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.
NĐ 181/2004/NĐ-CP
ND 181-04 TH LuatDatdai.doc
Về thi hành Luật Đât đai

Video