Tiếng Việt English 中文

Slogan

Thứ ba, ngày 25/4/2017


Nghị định số 65/2014/NĐ-CP
5664_2014.pdf
Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BKHĐT-BTC
5659_2014.pdf
Hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo
Thông tư số 07/2014/TT-BTP
5656_2014.pdf
Hướng dân việc đánh giá tác động của THHC và rà soát, đánh giá TTHC
Thông tư số 05/2014/TT-BTP
5655_2014.rar
Hướng dẫn công bố, niêm yết và chế độ báo cáo về tình hình thực hiện kết quả thủ tục hành chính
Nghị định số 150/2013/NĐ-CP
5647_2014.pdf
Bổ sung sửa đổi Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của CP quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.
QĐ số 2163/QĐ-TTg
5643_2013.pdf
Quyết định phê duyệt " Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"
Nghị định số 180/2013/nđ-cp
5642_2013.pdf
Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-Cp của Cp quy định chi tiết một số điều của luật Du lịch
Quyết định số 2777/2013/QĐ-UBND
5639_2013.pdf
Về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục đầu tư trực tiếp tại KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Nghị định số 117/2013/NĐ-CP
5638_2013.pdf
Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước
Nghị định số 86/2013/NĐ-CP
5633_2013.pdf
Về kinh doanh chò trơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
Nghị Quyết số 76/NQ-CP
5629_2013.doc
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/01/2011 của Chính phue ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
Thông tư số 02/2013/TT-BNG
5628_2013.pdf
Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực
Nghị định số 59/2013/NĐ-CP
5627_2013.pdf
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
Chỉ thị số 07/CT-TTg
5626_2013.pdf
Đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
Quyết định số 896/QĐ-TTg
5625_2013.pdf
Phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các sơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đaọn 2013 - 2020
Quyết định số 795/QĐ-TTg
5624_2013.pdf
Phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng Đồng Bằng sông Hồng đến năm 2020
Nghị định số 48/2013/NĐ-CP
5622_2013.pdf
Sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Nghị định số 43/2011/NĐ-CP
5603_2011.PDF
Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
34/2011/NĐ-CP
5589_2011.doc
Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức
Thông tư số 01/2011/TT-BNV
5588_2011.doc
Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ Nội vụ thay thế Thông tư 55/2005 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
70/2006/QH11
Luat Chung khoan - 2006.doc
Luật Chứng khoán 2006
63/2006/QH11
Luat Kinh doanh bat dong san - 2006.doc
Luật Kinh doanh bất động sản 2006
36/2005/QH11
2LUẬTTM.doc

Luật Thương mại 2005

56/2005/QH11
2Luat Nha o-2005.doc

Luật Nhà ở 2005

46/2005/QH11
23-Luat Khoang san-46-2005-QH11.pdf
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản
1996/QH IX
LuatKhoangsan1996.doc
Luật Khoáng sản 1996
60/2005/QH11
LuatDoanhnghiep.pdf

Luật Doanh nghiệp 2005

59/2005/QH11
Luat Dau tu-2005.DOC

Luật Đầu tư 2005

50/2005/QH11
Luat so huu tri tue 2005.doc

Luật Sở hữu trí tuệ 2005

61/2005/QH11
Luat Dau thau-2005.doc
Luật Đấu thầu 2005
29/2001/QH10
2LuatHQ2001.doc

Luật Hải quan 2001

52/2005/QH11
Luat bao ve MT 2005.doc
Luật Bảo vệ môi trường
42/2005/QH11
Luat HQ 42_2005_QH11.doc
Luật Hải quan năm 2005
56/2005/QH11
Luat Nha o-2005.doc
Luật Nhà ở năm 2005
16/2003/QH11
1-Luat Xay dung--16-2003-QH11-new---xem.doc
Luật Xây dựng năm 2003
13/2003/QH11
Luat Dat dai-2003.doc
Luật Đất đai năm 2003
269/2006/QĐ-TTg
QD269-TTG Quyhoach QNinh.DOC

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt " Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020"

Video