Tiếng Việt English 中文

Slogan

Thứ ba, ngày 25/4/2017Các thủ tục hành chính và ISO 9001:2008
Cập nhật lúc: 10:58'  |  31/12/2012


 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2014

của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 

A. Ngành: Kế hoạch và Đầu tư (66 Thủ tục)

I. Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam (29 Thủ tục)

1

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện đăng ký đầu tư và không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh

2

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện đăng ký đầu tư gắn với thành lập Công ty TNHH một thành viên

3

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện đăng ký đầu tư gắn với thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên

4

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện đăng ký đầu tư gắn với thành lập Công ty Cổ phần

5

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện đăng ký đầu tư gắn với thành lập chi nhánh

6

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng VN, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và không gắn với thành lập Doanh nghiệp hoặc chi nhánh

7

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng VN, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và gắn với thành lập Công ty TNHH một thành viên

8

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng VN, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên

9

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng VN, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập Công ty Cổ phần

10

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng VN, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh

11

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và không gắn với thành lập Doanh nghiệp hoặc chi nhánh

12

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập Công ty TNHH một thành viên

13

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên

14

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập Công ty Cổ phần

15

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh, khu kinh tê cửa khẩu thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và gắn với thành lập chi nhánh

16

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập Công ty TNHH một thành viên.

17

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

18

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập Công ty Cổ phần.

19

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và gắn với thành lập chi nhánh

20

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ

21

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện đăng ký đầu tư gắn với thành lập Công ty Hợp danh

22

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng VN, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập Công ty Hợp danh

23

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập Công ty Hợp danh

24

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu  kinh tế thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và không gắn với thành lập Doanh nghiệp hoặc chi nhánh

25

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập Công ty Hợp danh

26

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện đăng ký đầu tư gắn với thành lập Doanh nghiệp tư nhân (chủ doanh nghiệp là nhà đầu tư trong nước)

27

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào Khu kinh tế thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng VN, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập Doanh nghiệp tư nhân (chủ doanh nghiệp là nhà đầu tư trong nước)

28

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu tế thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập Doanh nghiệp tư nhân (chủ doanh nghiệp là nhà đầu tư trong nước)

29

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập Doanh nghiệp tư nhân (chủ doanh nghiệp là nhà đầu tư trong nước)

II. Lĩnh vực: Thành lập và phát triển doanh nghiệp (37 Thủ tục)

1

Thủ tục Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trong trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh

2

Thủ tục Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trong trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động của chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư

3

Thủ tục Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trong trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh

4

Thủ tục Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trong trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp

5

Thủ tục Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trong trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh

6

Thủ tục Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trong trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh

7

Thủ tục Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trong trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp

8

Thủ tục Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

9

Thủ tục Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

10

Thủ tục Thay đổi vốn điều lệ công ty đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

11

Thủ tục Thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

12

Thủ tục Thay đổi cổ đông sáng lập trong trường hợp được quy định tại khoản 5 Điều 84 của Luật Doanh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

13

Thủ tục Đăng ký thay đổi  thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên đối với trường hợp tiếp nhận thành viên mới với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

14

Thủ tục Đăng ký thay đổi  thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên đối với trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

15

Thủ tục Đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên đối với trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế  đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

16

Thủ tục Đăng ký thay đổi  thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu 

17

Thủ tục Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty cổ phần đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

18

Thủ tục Giải thể công ty TNHH một thành viên đối với cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

19

Thủ tục Giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

20

Thủ tục Giải thể công ty cổ phần đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

21

Thủ tục Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

22

Thủ tục Giải thể chi nhánh theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư  (trường hợp gắn với thành lập chi nhánh) của cơ quan có thẩm quyền đối với chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

23

Thủ tục Giải thể chi nhánh theo quyết định của doanh nghiệp (trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh) đối với chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

24

Thủ tục Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, cho, tặng một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số người khác.

25

Thủ tục Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công TNHH hai thành viên trở lên trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số người khác

26

Thủ tục Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

27

Thủ tục Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

28

Thủ tục Chuyển đổi công TNHH hai thành viên thành công ty cổ phần đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

29

Thủ tục Chuyển đổi công TNHH một thành viên thành công ty cổ phần đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

30

Thủ tục Chuyển đổi hình thức đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

31

Thủ tục Chuyển nhượng dự án đầu tư không gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế chuyển nhượng trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

32

Thủ tục Chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với việc chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế chuyển nhượng trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

33

Thủ tục Chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với việc chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thành lập tổ chức kinh tế để tiếp tục triển khai dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

34

Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu không cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

35

Đăng ký thay đổi thành viên hợp doanh đối với  đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

36

Giải thể công ty hợp danh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

37

Giải thể doanh nghiệp theo quyết định của Toà án tuyên bố giải thể doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

 

B. Ngành: Công Thương ( 15 Thủ tục)

Lĩnh vực: Hội nhập kinh tế-Thương mại quốc tế (15 Thủ tục)

1

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) mẫu D cho các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu

2

Thủ tục Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở Văn phòng đại diện tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu

3

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài đặt trụ sở Văn phòng đại diện tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu

4

Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác đến phạm vi các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu

5

Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở Văn phòng đại diện tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu trong trường hợp thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác hoặc thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài

6

Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở Văn phòng đại diện tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy

7

Thủ tục Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở Văn phòng đại diện tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu

8

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở Văn phòng đại diện tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu

9

Thủ tục Cấp giấy phép thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, không  đồng thời thực hiện quyền phân phối hoặc  các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu

10

Thủ tục Bổ sung mục tiêu hoạt động thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu.

11

Thủ tục Cấp Giấy phép thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có dự án đầu tư thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc thành lập chi nhánh.

12

Thủ tục Điều chỉnh nội dung thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

13

Thủ tục Cấp Giấy phép cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, có dự án đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác hoặc tham gia đầu tư dự án thuộc tổ chức kinh tế khác để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

14

Thủ tục Điều chỉnh nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

15

Thủ tục Bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu.

 

C. Ngành: Xây dựng

I. Lĩnh vực: Xây dựng

1

Thủ tục Tham gia ý kiến đối với Thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng nhóm B, C trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu

2

Thủ tục Cấp mới giấy phép xây dựng trong Khu công nghiệp

3

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng trong Khu công nghiệp

4

Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng trong Khu công nghiệp

II. Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng

1

Thủ tục Chấp thuận chủ trương, địa điểm và quy mô xây dựng của các dự án đầu tư vào Khu kinh tế (Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu)

2

Thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch trong khu công nghiệp, khu kinh tế (Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu)

3

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế (Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu).

4

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án trong khu kinh tế (Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu)

5

Thủ tục Cấp phép Quy hoạch các dự án đầu tư trong Khu kinh tế (Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu)

6

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng, phương án kiến trúc xây dựng công trình các dự án trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế (Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu).

 

 


Ban quản lý khu kinh tế - halonginvest.gov,vn
  Bạn đọc liên hệ:
Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
Tên đầy đủ: (*)
Địa chỉ:  
Điện thoại: (*)
Email:  
Ý kiến của bạn: (*)
(*): thông tin bắt buộc

 


Video