Tiếng Việt English 中文

Slogan

Thứ ba, ngày 25/4/2017Quy trình, thủ tục trước khi cấp Giấy CNĐT
Cập nhật lúc: 11:51'  |  22/12/20101. Ký hợp đồng nguyên tắc thuê lại đất:

Nhà đầu tư tiếp xúc với Ban Quản lý các Khu công nghiệp (gọi tắt là Ban Quản lý) để được hướng dẫn các vấn đề liên quan đến đầu tư.

Ban Quản lý kết hợp với Công ty hạ tầng các KCN giới thiệu lô đất phù hợp cho nhà đầu tư.

Nhà đầu tư ký hợp đồng nguyên tắc thuê lại đất (mẫu hợp đồng do Công ty hạ tầng các KCN cung cấp). Hợp đồng nguyên tắc phải kèm theo trích lục bản đồ của lô đất.

Chủ đầu tư gửi đến Ban Quản lý 01 bản hợp đồng nguyên tắc kèm theo Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Lập hồ sơ xin cấp Giấy CNĐT:

a) Đối với dự án thuộc diện đăng ký đầu tư:

Hồ sơ đăng ký gồm:
- Bản đăng ký đầu tư (theo các mẫu đăng ký có sẵn)

- Cam kết bảo vệ môi trường.

- Hợp đồng nguyên tắc thuê lại đất (kèm theo trích lục bản đồ lô đất).

Đối với dự án đầu tư nước ngoài phải có thêm:
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hình thức hợp tác kinh doanh (BCC).

- Báo cáo năng lực tài chính do chủ đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm

- Tóm tắt dự án đầu tư.

Đối với trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập doanh nghiệp, ngoài hồ sơ quy định nói trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:
- Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp (Mẫu hồ sơ đăng ký kinh doanh theo mẫu tại Phụ lục 1 tương ứng với mỗi loại hình kinh doanh).

- Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Số bộ hồ sơ và thời hạn cấp Giấy Chứng nhận đầu tư:
- Nhà đầu tư nộp cho Ban Quản lý 01 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư gốc (và Hồ sơ đăng ký kinh doanh gốc đối với trường hợp đầu tư gắn với việc thành lập doanh nghiệp).

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ đăng ký đầu tư (và Hồ sơ đăng ký kinh doanh) hợp lệ, Ban Quản lý sẽ cấp Giấy CNĐT.

b) Đối với dự án thuộc diện thẩm tra:

1 - Với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ Việt Nam đồng trở lên không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, Hồ sơ thẩm tra đầu tư gồm:

Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo các mẫu hướng dẫn).
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là tổ chức kinh tế thì nộp bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; đối với nhà đầu tư là cá nhân thì nộp bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân theo quy định tại Nghị định 88/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.
Báo cáo năng lực tài chính do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm.
Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chính như: mục tiêu quy mô, địa điểm đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất, giải pháp công nghệ, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.
Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo BCC.
Hợp đồng nguyên tắc thuê lại đất (kèm theo trích lục bản đồ lô đất).
Đối với trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư phải nộp kèm:
Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp (Mẫu hồ sơ đăng ký kinh doanh theo mẫu tại Phụ lục 1 tương ứng với mỗi loại hình kinh doanh).
Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.
2- Đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện:

Hồ sơ theo quy định tại phần a: Hồ sơ dự án thuộc diện đăng ký đầu tư.
Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng đầy đủ theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
3- Đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện:

Hồ sơ theo quy định tại mục 1 nêu trên.
Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng khi tham gia thị trường quy định đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
4- Số lượng bộ hồ sơ và thời hạn xem xét thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính Phủ:

Nhà đầu tư nộp 10 bộ hồ sơ trong đó có ít nhất 01 bộ hồ sơ gốc:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án, Ban quản lý tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến của các bộ , ngành liên quan.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Ban Quản lý thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan được hỏi ý kiến thẩm tra bằng văn bản phải chịu trách nhiệm về những vấn đề của dự án thuộc chức năng quản lý của mình.
Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý lập báo cáo thẩm tra, trình Thủ tướng Chính Phủ quyết định về chủ trương đầu tư.
Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo thẩm tra trình Thủ tướng Chính phủ của Ban quản lý, Văn phòng Chính phủ thông báo bằng văn bản ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về dự án đầu tư.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính Phủ, Ban Quản lý cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
Trường hợp dự án không được chấp thuận đầu tư, Ban Quản lý gửi thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư trong đó nêu rõ lý do.
Dự án thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

Nhà đầu tư nộp cho Ban Quản lý 04 bộ hồ sơ trong đó có ít nhất một bộ gốc.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Ban Quản lý tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các sở, ngành liên quan.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Ban Quản lý sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ dự án.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan được hỏi ý kiến thẩm tra có văn bản trả lời.
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý tổng hợp ý kiến các cơ quan được hỏi để quyết định cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
Trường hợp dự án không được chấp thuận, Ban Quản lý gửi thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư trong nêu rõ lý do.
3. Mẫu đăng ký:

4. Thủ tục giao nộp hồ sơ:

Hồ sơ được giao nộp tại Ban Quản lý. Khi giao nộp hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ cấp biên bản tiếp nhận cho chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư.
Giấy chứng nhận đầu tư được Ban Quản lý trao cho chủ đầu tư tại trụ sở của Ban quản lý. Chủ đầu tư thực hiện ký nhận đã nhận đủ bộ hồ sơ. 


-
  Bạn đọc liên hệ:
Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
Tên đầy đủ: (*)
Địa chỉ:  
Điện thoại: (*)
Email:  
Ý kiến của bạn: (*)
(*): thông tin bắt buộc

 


Video