Tiếng Việt English 中文

Slogan

Thứ ba, ngày 25/4/2017Lãnh đạo Ban
Cập nhật lúc: 17:17'  |  22/12/2010

1. Trưởng ban

 
Trưởng Ban: Nguyễn Mạnh Tuấn

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
- Điện thoại văn phòng: 
- Điện thoại di động: 0917 616 868
- Email
:nguyenmanhtuan.bqlkkt@quangninh.gov.vn

 

1. Lãnh đạo, quản lý và điều hành mọi hoạt động của Ban; thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn Trưởng Ban Quản lý theo Điều 2, Quyết định số 929/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã được sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
2. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các công việc, các lĩnh vực công tác: Chiến lược, kế hoạch, quy hoạch phát triển của Ban; Bảo vệ bí mật nhà nước; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác đối ngoại; tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chủ tài khoản của Ban; phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra; Chủ tịch Hội đồng: xét nâng lương cho CC,VC-NLĐ, Hội đồng thi đua- khen thưởng và kỷ luật;
3. Chủ trì các cuộc họp giao ban cán bộ chủ chốt để thống nhất, quyết định các nội dung liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban; xử lý văn bản đến.
4. Trực tiếp ký:
- Công tác nội vụ: Các quy chế, quyết định trong nội bộ Ban Quản lý; các báo cáo, văn bản, quyết định, tờ trình thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách (Các quyết định tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đánh giá, đề bát, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức. Các quyết định liên quan đến thi đua- khen thưởng và kỷ luật; chương trình công tác năm; các báo cáo tháng, quý với cấp trên); cho chủ trương về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cải cách hành chính.
- Lĩnh vực kế hoạch và đầu tư: Chủ trương chung trên các lĩnh vực quản lý nhà nước trong phạm vi KKT, KCN, KKT cửa khẩu; chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; kế hoạch đầu tư, phát triển các KCN, KKT, KKT cửa khẩu hàng năm và giai đoạn 5 năm; Tờ trình xin chủ trương và ký giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án trong KCN, KKT, KKT cửa khẩu (bao gồm: cấp mới, điều chỉnh); Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chấm dứt hoạt động các dự án trong KCN, KKT, KKT cửa khẩu; Các văn bản trình cơ quan cấp trên phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trong KCN, KKT, KKT cửa khẩu; Ký hợp đồng BOT, BTO, BT các dự án nhóm B, C theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Lĩnh vực tài chính- kế toán: Tờ trình về dự toán ngân sách hàng năm đối với nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn các KCN, KKT, KKT cửa khẩu. Chủ trương về: (i) Dự toán, điều hành ngân sách hàng năm đối với nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư hạ tầng các KCN, KKT, KKT cửa khẩu (bao gồm cả nguồn kinh phí quản lý dự án); (ii) Trang sắm tài sản của Ban.
- Lĩnh vực quy hoạch- xây dựng: Tờ trình về chủ trương, địa điểm, quy hoạch thuộc thẩm quyền của tỉnh; quyết định phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, tổng mặt bằng, phương án kiến trúc các công trình, dự án đầu tư trong KCN, KKT, KKT cửa khẩu. Chủ trương về: (i) cấp, gia hạn giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp III trở xuống nằm trong các KCN (trừ các công trình Ủy ban nhân dân tỉnh đã ủy quyền cho Sở Xây dựng); (ii) chấp thuận việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án đầu tư xây dựng trong KCN, KKT, KKT cửa khẩu; (iii) chứng chỉ quy hoạch cho các nhà đầu tư trong khu kinh tế đối với các khu vực đã có quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; (iv) cấp phép quy hoạch các dự án đầu tư trong khu kinh tế.
- Lĩnh vực thanh, kiểm tra: Chương trình kiểm tra, phối hợp thanh, kiểm tra hàng năm; quyết định thành lập đoàn kiểm tra đối với các dự án trong KCN, KKT, KKT cửa khẩu.
- Lĩnh vực quản lý lao động: Cho chủ trương về việc chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài làm việc của các doanh nghiệp trong các KCN.
5. Là Trưởng các Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công (theo Quy chế hoạt động của Ban). Trưởng ban phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
6. Giữ mối liên hệ với Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương; mối quan hệ công tác với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan.
7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.
8. Trực tiếp phụ trách Văn phòng, Thanh tra, các Đại diện của Ban tại KCN, KKT và sinh hoạt hành chính ở Văn phòng, Thanh tra.

2. Phó Trưởng ban

Phó trưởng Ban: Trịnh Văn Hồng

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại văn phòng: 033.3638918
- Điện thoại di động: 0912 090 159
- Email
trinhvanhong.bqlkkt@quangninh.gov.vn

 


1. Quản lý các dự án vốn ngân sách nhà nước (dự án đầu tư, quy hoạch); là Trưởng Ban Quản lý các dự án đầu tư, quy hoạch của Ban.
2. Phụ trách lĩnh vực chuyên môn của phòng Quy hoạch và Xây dựng, phụ trách lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn KKT Vân Đồn (bao gồm cả các khu công nghiệp).
3. Là Trưởng các Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công (theo Quy chế hoạt động của Ban).
4. Trực tiếp ký các báo cáo, văn bản, quyết định, tờ trình thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách (trừ những nội dung thuộc mục 2 Điều này và những nhiệm vụ đã phân công cho các Phó Trưởng ban khác); phụ trách lĩnh vực: phổ biến giáo dục pháp luật; trực tiếp quản lý nguồn kinh phí quản lý dự án của Ban.
5. Giữ mối liên hệ làm việc với các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, công tác được phân công.
6. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác theo phân công của Trưởng ban.
7. Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt hành chính ở phòng Quy hoạch và Xây dựng.

3. Phó Trưởng ban.

Phó trưởng Ban: Phạm Thanh Thủy

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp, kỹ sư quản lý đô thị, kỹ sư kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
- Điện thoại văn phòng: 033.3 816 189
- Điện thoại di động: 0913.355.386
- Email: phamthanhthuy@quangninh.gov.vn
 

1. Phụ trách lĩnh vực chuyên môn của phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Đại diện và Thương mại; phụ trách lĩnh vực quản lý nhà nước các khu kinh tế cửa khẩu (bao gồm cả các khu công nghiệp).
2. Trực tiếp ký các báo cáo, văn bản, quyết định, tờ trình thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách (trừ những nội dung thuộc mục 2 Điều này và những nhiệm vụ đã phân công cho các Phó Trưởng ban khác); phụ trách lĩnh vực: cải cách hành chính; khoa học- công nghệ; quản lý hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; Chủ tịch Hội đồng Khoa học sáng kiến của cơ quan. Trực tiếp quản lý nguồn kinh phí chi thường xuyên và việc trang sắm tài sản của Ban.
3. Là Trưởng các Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công (theo Quy chế hoạt động của Ban).
4. Giữ mối liên hệ làm việc với các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, công tác được phân công.
5. Trực tiếp ký:
- Các báo cáo, văn bản, quyết định, tờ trình thuộc lĩnh vực phụ trách (trừ những nội dung thuộc mục 2 Điều này và những nhiệm vụ đã phân công cho các Phó Trưởng ban khác).
- Các báo cáo chuyên môn định kỳ.
- Đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường:
+ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư trong KCN, KKT.
+ Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.
+ Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết và Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các dự án đầu tư trong KCN, KKT.
- Đối với lĩnh vực thương mại - xuất nhập khẩu:
+ Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh trong KKT đối với các doanh nghiệp du lịch nước ngoài.
+ Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại các KCN, KKT.
+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với những mặt hàng hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện.
+ Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào KCN, KKT.
+ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa có hàng hóa sản xuất tại KCN, KKT.
+ Một số loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác liên quan.
6. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác theo phân công của Trưởng ban.
7. Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt hành chính ở phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Đại diện và Thương mại, Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư.
 
 
4. Phó Trưởng ban.
 

Phó trưởng Ban: Hoàng Trung Kiên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, CN ngoại ngữ
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại văn phòng: 033.3838.566
- Điện thoại di động: 0913388145
- Email: 
hoangtrungkien@quangninh.gov.vn

1. Phụ trách lĩnh vực chuyên môn của phòng Đầu tư, phòng Doanh nghiệp và Lao động; phụ trách lĩnh vực quản lý nhà nước các khu công nghiệp ngoài khu kinh tế.
2. Phụ trách lĩnh vực xúc tiến đầu tư và cổng thông tin điện tử của Ban.
3. Là người phát ngôn của Ban Quản lý.
4. Là Trưởng các Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công (theo Quy chế hoạt động của Ban).
5. Giữ mối liên hệ làm việc với các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, công tác được phân công.
6. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác theo phân công của Trưởng ban.
7. Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt hành chính ở phòng Đầu tư, phòng Doanh nghiệp và Lao động.
8. Trực tiếp ký:
- Các báo cáo, văn bản, quyết định, tờ trình thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách (trừ những nội dung thuộc mục 2 Điều này và những nhiệm vụ đã phân công cho các Phó Trưởng ban khác).
- Chương trình đối ngoại, báo cáo đối ngoại theo định kỳ.
- Đối với lĩnh vực lao động: Giấy phép lao động (cấp, cấp lại) cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN; Văn bản chấp thuận nội quy lao động của doanh nghiệp trong các KCN.
  


-
  Bạn đọc liên hệ:
Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
Tên đầy đủ: (*)
Địa chỉ:  
Điện thoại: (*)
Email:  
Ý kiến của bạn: (*)
(*): thông tin bắt buộc

 


Video